شبکه های اجتماعی

این پرسشنامه به هیچ عنوان جایگزین پزشک نمی باشد و فقط اطلاعات اولیه را به شما می دهد.

سن شما چقدر است ؟

جنسیت

عدد فشار خون شما چقدر است؟(به عنوان مثال :۸۰/۱۲۰ که در اینجا عدد ۱۲۰ فشار سیستول و عدد ۸۰ فشار دیاستولاست)

خانه تماسدریافت نوبتوبلاگ